Kalkulator naknadaAplikacija preuzeta sa www.hak.hr

Što sve plaćate prilikom registracije vozila?

Visina naknada za tehnički pregled određena je “Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila” i ovisna je o kategoriji vozila.
Naplaćena naknada se raspoređuje u skladu s čl. 19. Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila, u postotcima – 78% stanici za tehnički pregled vozila za amortizaciju, održavanje objekta, opreme i inventara, režijske troškove i plaće radnika, 8,9% Centru za vozila, 5,1% Hrvatskom autoklubu, 8,0% za prometnu preventivu.

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Naknada pripada u cijelosti županijskoj upravi za ceste prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza plaćanja naknade za okoliš utvrđena je čl. 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade propisuju se Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, a jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila propisuju se Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Obveza, način plaćanja i visina poreza na cestovna motorna vozila utvrđena je čl. 11. i 46. Zakona o lokalnim porezima.

Naplaćeni porez na cestovna motorna vozila u cijelosti pripada jedinici područne (regionalne) samouprave prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza sklapanja ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti propisana je čl. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Ugovor se sklapa s jednom od osiguravajućih kuća pri čemu cijene variraju ovisno od izabrane osiguravajuće kuće.
Više informacija o osiguranju potražite na stranicama osiguravajućih kuća ili nekog od servisa za osiguranje.

Kompare Euroherc osiguranje d.d.  Croatia osiguranje d.d.
Allianz Zagreb d.d. Adriatic osiguranje d.d. Sava osiguranje d.d.

Način plaćanja

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

       + porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 6 rata)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

 

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

       + porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 3 rate)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

       + porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 3 rate)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

       + porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".