Uvoz vozila

Prilikom uvoza/unosa vozila plaćate sljedeća davanja:

Homologacija - utvrđivanje sukladnosti pojedinačno uvezenog vozila

Pregled vozila sastoji se od provjere parametara i oznaka bitnih za prepoznavanje vozila te pregleda homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila.

Prvo se utvrđuje radi li se o novom ili rabljenom vozilu. Rabljenim vozilom smatra se ono motorno vozilo od čije je registracije prošlo najmanje šest mjeseci.

Oznake koje se provjeravaju prilikom identifikacije vozila su sljedeće:

 • VIN-oznaka (broj šasije) – navedena oznaka jednoznačno definira vozilo;
 • oznaka motora – provjera oznake motora, odnosno utvrđivanje tipa ugrađenog motora je specifična i obavezna radnja u postupku homologacije vozila. Tek tom usporedbom oznake na motoru s onom navedenom u COC dokumentu ili potvrdi proizvođača potvrđuje se da se ECE pravilnici i/ili EC/EEC smjernice vezani na pogonski agregat (ispuštanje štetnih sastojaka, buka, mjerenje snage, itd.) odnose baš na to vozilo;

Usporedbom svih podataka u dokumentaciji te s oznakama na vozilu, utvrđuje se njihova međusobna sukladnost odnosno udovoljava li vozilo uvjetima svih ECE pravilnika i/ili EC/EEC smjernica s pripadajućim dopunama (izmjenama) za kategoriju vozila kojoj pripada pregledano vozilo.

Pregled dokumentacije sastoji se u provjeri tehničkih podataka o vozilu i provjeri COC dokumenta ili potvrde proizvođača/tehničke specifikacije vozila po izvornosti i sadržaju.

 • Provjera po izvornosti podrazumijeva provjeru je li potvrda izvornik (original), te je li izdana od jednog od gore navedenih subjekata koji se priznaju od strane Zavoda.
 • Provjera po sadržaju podrazumijeva provjeru sadrži li  priložena potvrda proizvođača sve ECE pravilnike i/ili EC/EEC smjernice koje su na snazi u Republici Hrvatskoj. U potvrdi proizvođača, međutim, ne moraju biti navedeni oni ECE pravilnici i/ili EC/EEC smjernice čije se oznake nalaze na opremi i dijelovima vozila. Oni se naime provjeravaju tijekom pregleda vozila.

Za priloženi COC-dokument provjerava se je li izdan (odnosno ima li vozilo jedinstvenu EU homologaciju tipa) prema osnovnoj smjernici 70/156/EEC koju Zavod priznaje kao sukladnu zamjenu važećim ECE pravilnicima u Republici Hrvatskoj. U rubrici 0.10 COC dokumenta nalazi se podatak o tome po kojoj je EU direktivi ili uredbi vozilo homologirano.

Ako predana dokumentacija zadovoljava po izvornosti i sadržaju, pristupa se pregledu vozila.

Prilikom uvoza ili unosa pojedinačnog vozila, odnosno prije prve registracije u RH provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti.

Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva. Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva. Uz zahtjev se prilažu:

 • strana prometna dozvola (ako je riječ o rabljenom vozilu),
 • račun ili kupoprodajni ugovor,
 • tehnički podaci o vozilu (samo za određene kategorije vozila),
  • A: Certifikat o sukladnosti – COC*; za nova vozila – vozila od čije je prve registracije prošlo manje od 6 mjeseci ili
  • B: tzv. Potvrdu proizvođača** ili tehničku specifikaciju vozila*** – za rabljena vozila, koja u svojoj dokumentaciji nemaju COC
 • te upravna pristojba.

*COC dokument se može dobiti od proizvođača ili od drugih izvora koje ovlasti Državni zavod za mjeriteljstvo, a isti sadrži tehničke podatke o predmetnom vozilu kojim se potvrđuje da je ono iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila (WVTA) te da ispunjava homologacijske zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

COC koji se prilaže u postupku treba biti isključivo izvornik.

COC dokument se može prepoznati po tome što je najčešće ispisan na kvalitetnom pairu s nekom vrstom zaštite protiv krivotvorenja. U naslovu, ovisno o jeziku na kojem je ispisan, može pisati – EC Certificte of (engl.), EWG (EG) Übereinstimmungsbescheinigung (njem.), Certificat de conformité CE (fran.), EG – Certificaat van overeenstemming (nizoz.), EG – Intyg om överensstämmelse (šved.), Certificato di conformità (tal.), Certificado de conformidad CE (španj.) ili na nekom drugom jeziku EU.

**Potvrda proizvođača je dokaz proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova tog vozila s uvjetima propisanim odgovarajućim ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama.

Potvrda proizvođača može se dobiti kod:

 • proizvođača vozila,
 • ovlaštenog dobavljača/uvoznika u Republici Hrvatskoj kojeg odobri Državni zavod za mjeriteljstvo.

*** Ukoliko se radi o rabljenom vozilu onog proizvođača koji u RH nema svog dobavljača/uvoznika potrebno je pribaviti tehničku specifikaciju. Zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo ili Centru za vozila Hrvatske.

tehnicki-preluk
Imate dodatna pitanja?

Ako imate dodatna pitanja o postupku homologacije kontaktirajte nas na e-mail: info@ak-rijeka.hr ili direktno postavite upit voditelju stanice za tehnički pregled vozila Preluk, gosp. Božidaru Šutalo na broj: 099 533 59 37.

Ako je ishod pregleda dokumentacije i vozila pozitivan izdajemo Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. Uvozno carinjenje i prva registracija vozila ne mogu se obaviti bez navedene potvrde. Navedena potvrda između ostaloga sadrži i mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) na temelju kojeg će se odrediti iznos posebnog poreza na motorna vozila.

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde otklonjivi nedostaci (npr. nehomologirana svjetla), stranci se daje privremeni prekid postupka, tj. zakonski rok od trideset dana u kojem nedostaci moraju biti otklonjeni. Ako stranka u tom roku otkloni nedostatke, izdaje se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde neotklonjivi nedostaci (npr., kočioni sustav – ili bilo koja druga stavka iz potvrde proizvođača – je homologiran prema ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama koje nisu na snazi), ili ako dođe do isteka privremenog prekida postupka danog zbog otklonjivih nedostataka, a da isti nisu otklonjeni, izdajemo Rješenje o uskraćivanju izdavanja potvrde o sukladnosti. U tom slučaju vozilo se neće moći registrirati u Republici Hrvatskoj.

Prema članku 44. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica utvrđivanje sukladnosti ne provodi se za:

 • vozila uvezena/unesena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;
 • vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;
 • vatrogasna vozila uz prethodno mišljenje Državne uprave za spašavanje i zaštitu;
 • vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika.*

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. i 3. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Osim izuzeća, utvrđivanje sukladnosti se može tražiti prema alternativnim zahtjevima i to za ova vozila:

 • starodobna vozila kojima se smatraju vozila starija od 30 godina i vozila koja predstavljaju doprinos njegovanju i obogaćivanju tehničke kulture;
 • vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci;
 • vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;
 • rabljenih vozila posebne namjene (sukladno točki C 5. Priloga I);
 • vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;
 • vozila koja se stavljaju u prodaju a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora.

Zahtjev za primjenu alternativnog postupka utvrđivanja sukladnosti podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Postupak utvrđivanja sukladnosti američkih vozila proizvedenih prema FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), za koje predstavnik proizvođača ne može izdati potvrdu proizvođača bitno je drugačiji u odnosu na postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koja imaju europsku homologaciju.

Prije kupnje takvog vozila preporučuje se kontaktiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (Miramarska ulica bb, Zagreb, 01 61 68 154, 091 652 34 19) radi dobivanja pouzdane povratne informacije o mogućnosti nesmetanog uvoza. Za dobivanje takve informacije značajni su podaci s pločice proizvođača vozila.

Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".