Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Pregleda naknada za usluge tehničke pomoći Upravnog odbora Hrvatskog autokluba od 18. prosinca 2014. donesen je novi Pregled naknada za usluge tehničke pomoći.
Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći primjenjuje se od 1. siječnja 2015., kad postojeći Pregled naknada za usluge tehničke pomoći prestaje važiti.

USLUGA NAKNADA
1. PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 210,00 kn
2. PAUŠAL istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 350,00 kn
3. PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) Klasično 300,00 kn
Vozilo s elektroničkim blokadama 500,00 kn
4. Do 30 minuta rada mehaničara na cesti 90,00 kn
5. Cijena dodatnog kilometra 6,00 kn
 • Obračun kilometraže za usluge otklona kvara na vozilu na cesti računa se za dolazak na intervenciju i
  povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a
  koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara
  po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale
  troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge (stranke).
 • Za usluge pod rednim brojem 2. i 3. stranka je dužna potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Pregleda naknada za usluge tehničke pomoći Upravnog odbora Hrvatskog autokluba od 18. prosinca 2014. donesen je novi Pregled naknada za usluge tehničke pomoći.
Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći primjenjuje se od 1. siječnja 2015., kad postojeći Pregled naknada za usluge tehničke pomoći prestaje važiti.

USLUGA NAKNADA
1. PAUŠAL (utovar, istovar i prijevoz do 20 km) 300,00 kn
2. Cijena dodatnog kilometra 8,00 kn
3. Upotreba dizalice 1.000,00 kn
4. Izvlačenje vozila na cestu 300,00 kn
5. Otežan utovar vozila s ceste 200,00 kn
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se kilometraža
  koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih
  kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno
  nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2m, dužih od 6m iii vozila čija je masa praznog vozila od
  2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za
  50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati
  Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti dvije
  fotografije vozila i mjesta intervencije radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) uvećava se
  naknada za 50%.
 • Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja lzvršitelja, priznaje mu
  se trošak u visini 50% prijeđenih ,praznih” kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u ,punoj
  vožnji”. Ukoliko je ,puna vožnja” bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni ,prazni” kilometri umanjuju se za
  broj kilometara priznat u Paušalu.
 • Ukoliko se nakon usluge – lzvlačenje vozila na cestu, ne izvrši usluga uklanjanja iii prijevoza vozila,
  lzvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih ,praznih” kilometara po cijeni dodatnog
  kilometra (bez naknade Paušala).
USLUGA NAKNADA
1. Do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 30,00 kn/dan
2. Preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 60,00 kn/dan

 

OPĆE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom iii blagdanom
  uvećavaju se 30%.
 • Za čekanje stranke više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge. Za čekanje stranke obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog centra, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade definirane ovim pregledom.

U iznose naknada nije uračunat PDV.

Preuzimi pregled naknada za usluge tehničke pomoći (PDF, 1.17 MB)

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".